У Києві відбувся перший український конопляний ярмарок, до якого однозначно не могла не долучитись «Арніка». На цьому заході була вперше презентована монографія «Насінництво конопель», авторами якої є Микола Орлов, Андрій Пилипченко, М. Мигаль, В. Ситник.

     У даній монографії висвітлюються питання важливої галузі коноплярства – насінництва, у задачу якого входить масове розмноження сортів при збереженні їх чистосортності, біологічних та врожайних показників якості. Насінництво конопель розглядається у тісному зв’язку з насіннєзнавством, генетикою, селекцією і агротехнікою.

    Показано історичні етапи розвитку насінництва від народного: дводомних конопель, до наукового – сучасних високоврожайних ненаркотичних сортів однодомних конопель.

          Діяльність лабораторії селекції технічних конопель Інституту сої на базі агропромислової групи «Арніка» спрямована на створення високопродуктивних сортів з відсутністю наркотично – активних речовин, адаптованих до екологічних умов.

          Основними методами селекційної роботи є гібридизація , сімейно груповий добір і попередня оцінка рослин на рівні гамет за найбільш важливими ознаками. В якості вихідного матеріалу використовуються сорти вітчизняної та зарубіжної селекції, зразки генетичної колекції, сім’ї та лінії конопель, які відрізняються універсальними властивостями. Як передбачено селекційними програмами для біологічного землеробства (IFOAM), в селекційному процесі не використовуються в якості вихідного матеріалу генетично модифіковані організми радіаційний мутагенез, культура пильників і мікроспор, гібридів на основі ЦНС без генів відновлення фертильності та злиття протопластів.

       В 2018 році до Державного Реєстру сортів рослин України внесені сорти конопель під назвою Лара і Глоба, а в 2019 році сорт Сула.

       Сорт Лара створений з використанням методу сімейно групового добору рослин південного типу з підвищеною продуктивністю стебел й вмістом волокна. Сорт забезпечує урожайність соломи до 15.6, волокна всього 3.43 – 4.17, в тому числі довгого 2.52 – 2.70 т/га. Відзначається повною відсутністю терагідроканнабінола (ТГК).

      Сорт Сула створений шляхом добору на скорочення періоду вегетації, підвищення продуктивності насіння, стабілізацією ознаки однодомності на рівні європейських вимог. Вміст ТГК відсутній або дуже низький .

        Сорт Глоба відноситься до південно – дозріваючого типу конопель. Сорт забезпечує урожайність соломи до 12.9, волокна 2.78 – 3.2 т/га. Сорт створювався для використання в медицині та фармакології як рослинний матеріал з підвищеним вмістом каннабідінолу. Однак добір рослин за даною ознакою пов’язаний зі значними труднощами, оскільки КБД у сильному ступені взаємозв’язаний з ТГК – основним наркотично – активним компонентом.  У вирішенні поставленої задачі в ТОВ «Інститут органічного землеробства» сумісно з спеціалістами Черкаського науково – дослідного експериментально – криміналістичного центру МВС України проведено дослідження  такого компоненту каннабіноїдів, як каннабігерол (КБГ). Об’єктом дослідження став сорт конопель Глоба експерименти проводили в 2015 – 2017 рр. Установлено, що на відміну від КБД каннабігерол синтезується у рослинах незалежно від ТГК.

 Між цими хімічними сполуками спостерігається зворотний кореляційний зв’язок, тоді як між КБД і ТГК існує сильний прямий зв’язок. Наявність каннабігерола позитивно змінює умови селекції порівняно з добором рослин за вмістом КБД. Зважаючи на одержаний матеріал, виявлено взаємозв’язок між компонентами каннабіноїдів КБГ і ТГК у потомстві на рівні абсолютних показників. Установлено, що між цими речовинами спостерігається негативна залежність, тобто зі збільшенням КБГ зменшується концентрація ТГК.

       Згідно з результатами аналізу зразок популяції добору сорту Глоба на збільшення вмісту каннабігеролу врожаю 2018 року містить в своєму складі фітол, каннабіхромен та каннабігерол . Середній відсоток вмісту каннабігеролу в поданому на експертне дослідження зразка рослин складає 2.41%. Тетрагідрокканібінолу (ТГК) в межах чутливості методів дослідження не виявлено.